3,000 
4,000 
4,000 
Hết hàng
3,000 
3,000 
2,000 
Hết hàng
4,000 
2,500 
4,000