2,600 3,600 
19,000 
2,000 
3,000 
1,500 2,000 
Hết hàng
6,000 
5,000 
6,000 
Hết hàng
6,000 
6,000 
11,000 16,000 
4,000 
15,000