6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
10,000 
10,000 
6,000 
20,000 
8,500 
Hết hàng
12,000