5,021,000 
2,459,000 
3,355,000 
6,244,000 
3,130,000 
1,716,000 
2,090,000 
2,090,000 
3,725,000 
1,610,000 
2,640,000 
1,405,000 
941,000 
781,000 
1,626,000 
1,273,000 
6,859,000 
5,417,000 
Hết hàng
4,467,000 
Hết hàng
3,938,000 
Hết hàng
2,627,000 
Hết hàng
3,400,000 
Hết hàng
973,500 1,584,000