1,500 2,000 
6,000 
6,000 
Hết hàng
6,000 
6,000 
11,000 16,000 
4,000 
16,000