cây mô hình thân kẽm mẫu 6 - 25 cm

Cây có lá thân kẽm loại 6