Cây mô hình thân kẽm mẫu 4 - 15 cm

Cây có lá thân kẽm loại 4