Cây mô hình thân kẽm loại 3 - 4 cm

Cây có lá thân kẽm loại 3