Cây mô hình thân kẽm mẫu 2 - 14 cm
Cây mô hình thân kẽm mẫu 2 - 14 cm
Cây mô hình thân kẽm mẫu 2 - 14 cm
Cây mô hình thân kẽm mẫu 2 - 14 cm
Cây mô hình thân kẽm mẫu 2 - 14 cm

Cây có lá thân kẽm loại 2