cây có lá thân kẽm
cây có lá thân kẽm
cây mô hình thân kẽm mẫu 1 - 15 cm

Cây có lá thân kẽm loại 1