Băng keo 2 mặt 5cm lớp keo vàng đậm
Băng keo 2 mặt 5cm lớp keo vàng đậm
băng keo 2 mặt 2.5 cm lớp keo vàng đậm
Băng Keo 2 mặt 2.5 cm lớp keo vàng đậm VP01-BKCP0125YEL
băng keo 2 mặt 2.5 cm lớp keo vàng đậm

Băng keo dầu 2 mặt | Lớp keo vàng đậm