2,600 3,600 
2,000 
3,000 
1,500 
5,000 
2,500 
1,000 
4,000 
Giảm giá!
6,000 
Hết hàng
2,500 
4,000 
12,000