42,000 
1,500 
10,000 
315,000 
Hết hàng
5,000 
5,000 
Hết hàng
48,000 
7,500