5,000 
5,000 
Hết hàng
14,000 
9,000 
6,000 
18,000 350,000